خلاصه کل کتاب روانشناسی شخصیت شولتز برای آمادگی دکتری روانشناسی

شامل هفده فصل که به طور کامل خلاصه نویسی شده است

فصل اول :مطالعه شخصیت : سنجش، پژوهش و نظریه

فصل دوم: رویکرد روان کاوی (زیگموند فروید)

فصل سوم: رویکرد نو روان کاوی (کارل یونگ)

فصل چهارم: آلفرد آدلر

فصل پنجم: کارن هورنای

فصل ششم: اریک فروم

فصل هفتم: هنری موری

فصل هشتم: رویکرد عمر( اریک اریکسون)

فصل نهم: رویکرد صفت( گوردون آلپورت)

فصل دهم: ریموند کتل، هانس آیزنک و دیگر نظریه پردازان صفت

فصل یازدهم: رویکرد انسان گرایی

فصل دوازدهم: کارل راجرز

فصل سیزدهم: رویکرد شناختی( جورج کلی)

فصل چهاردهم: رویکرد رفتاری

فصل پانزدهم: رویکرد یادگیری اجتماعی

فصل شانزدهم: جولین راتر

فصل هفدهم: رویکرد زمینه ی محدود

7,000 تومان

shakhsyat sholtz.zip
5 مگابایت