اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان به همراه تهیه نمودار

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان: شامل ارائه نمودار جریانی و همچنین مقدار عدد لوژان و نفوذپذیری در سنگ می باشد

5,000 تومان

LUGEON TEST.zip
501 کیلوبایت