فرم مپینگ زمین شناسی تونل ( تهیه نقشه ازبیلت زمین شناسی سینه کار حفاری تونل)

در این فرم کلیه آیتم های دخیل در رده بندی مهندسی سنگ RMR آورده شده است و بطور شماتیک می توان ناپیوستگی ها را در این فرم آورد.

6,000 تومان

Mapping.zip
172 کیلوبایت